Doç. Dr. İsa ÖZBAY

Dil Seçimi: 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
AÇIK RIZA METNİ

Doç. Dr. İsa Özbay (‘Muayenehane’) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; ilgili kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde isaozbay.com internet sitesi üzerinden ulaşabileceğiniz aydınlatma metninde detaylı olarak yer verilen şekilde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ
Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Doç. Dr. İsa Özbay tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için drisaozbayklinik@gmail.com e-posta adresi üzerinden Muayenehane İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde işbu açık rızanız dahilinde kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, çağrı merkezi aracılığıyla randevu süreçlerinin yürütülmesi, yurt içi ve yurt dışı hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde saklanması, erişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, her türlü hukuki ve finansal danışmanlık işlemlerinin yürütülmesi kapsamında kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ile, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu ile, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile, Nüfus Genel Müdürlüğü ile, Türkiye Eczacılar Birliği ile, adli makamlar ile, Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğunuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, sevk edilmem durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurunuz üzerine sevk edilme talebinde bulunduğunuz başka bir muayenehane, sağlık kuruluşu ile, yetki vermiş olduğum kanuni temsilciler ile, çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile, faturalandırma işlemleri kapsamında bağımsız muhasebeci ve mali müşavirler ile, muayenehanemizin finans faaliyetlerini yerine getirmek için üçüncü kişilerden ödeme yöntemleri başta olmak üzere ödeme altyapısı kapsamında çözüm ortakları ile, yurt içinde bulunan ikinci hekim görüşü alınması kapsamında ikinci hekim ile, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği belge ve amaçlarla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yurt içerisinde altyapı hizmeti sunan bilgi teknolojileri şirketleri ve arşiv hizmeti veren şirketler ile, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında iş ortağımız olan Hastaneler ile paylaşılmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz, saklama ve arşiv faaliyetlerinden yararlanılması kapsamında yurt dışında altyapı hizmeti sunan bilgi teknolojileri şirketleri ve arşiv hizmeti veren şirketler ile ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının ve online iletişim platformu altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması, yurt dışında bulunan ikinci hekim görüşü alınması çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER
Kişisel verileriniz, açık rızanızın alınması doğrultusunda tarafımızca elektronik ortamda Şirketçe sunulan hizmetlerin mevzuata uygun olarak eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, Muayenehane tarafından farklı kanallarla ve aşağıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak elektronik ortamda yukarıda sıralanan amaç doğrultusunda doldurmuş olduğunuz kişisel verileri çeşitli formlar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenebilmektedir. Kanun’un 5/1 hükmünde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak Muayenehane; açık rızanız ile Şirket’e ilettiğiniz kişisel verilerinizi Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak işleyebilecektir.

6. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi isaozbay.com adresinde paylaşılmış olan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas alınmıştır.) doldurmak ile veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Muayenehane’ye daha önce bildirilen ve Muayenehane’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Muayenehane’ye ait aşağıda belirtilen Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı, Ertuğrul Gazi Sokak, Metropol İstanbul Sitesi, A Blok, Kat: 45, D: 584, Ataşehir İstanbul adresine veyahut drisaozbayklinik@gmail.com irtibat adresine iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Muayenehane tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Doç. Dr. İsa Özbay, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açık Rıza Metni ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder.

Veri Sorumlusu: Doç. Dr. İsa Özbay
Adres : Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı, Ertuğrul Gazi Sokak, Metropol İstanbul Sitesi, A Blok, Kat: 45, D: 584, Ataşehir İstanbul
Telefon : +90 530 063 26 70