Doç. Dr. İsa ÖZBAY

Dil Seçimi: 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Doç. Dr. İsa Özbay tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; müşterilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklikle uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler tarafımdan/tarafımızca takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.

 1. VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, kişisel verileri işlenen hasta ve hasta yakınlarıdır. 

 1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Doç. Dr. İsa Özbay tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için drisaozbayklinik@gmail.com e-posta adresi üzerinden Doç. Dr. İsa Özbay İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ VE TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Doç. Dr. İsa Özbay, kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Doç. Dr. İsa Özbay kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir. 

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Doç. Dr. İsa Özbay tarafından işlenmektedir: 

 

Veri İşleme Faaliyeti: Hasta Kayıt, Randevu ve Çağrı Merkezi Hattı Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Ad-Soyadı
 • Hasta Yakını Ad-Soyadı (İşlemler Hasta Yakını Tarafından Yürütüldüğü Takdirde)
 • Telefon Numarası
 • Hasta Yakını Telefon Numarası (İşlemler Hasta Yakını Tarafından Yürütüldüğü Takdirde)
 • E-posta Bilgisi
 • Hasta Yakını E-Posta Bilgisi (İşlemler Hasta Yakını Tarafından Yürütüldüğü Takdirde)
 • Ateş, Hes Kodu ve Öksürük Bilgisi (Covid-19 Pandemi Süreci Sebebiyle),
 • Çağrı Merkezi Kayıtları
 • Talep ve Şikayetler

Kimlik Tespiti Ve Doğrulanması İşlemlerinin Yürütülmesi, Randevu Oluşturulması, Randevuların İptal ve Değişiklik İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi, Randevu Hakkında Bilgilendirmelerin Yapılması, Çağrı Merkezi Üzerinden Randevu Süreçlerinin Yürütülmesi, Tamamlanmamış Randevulara İlişkin Hatırlatmaların Yapılması, Günlük Operasyonların Planlanması ve Yönetilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Muayene tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çağrı merkezi hattı, tarafımıza ait internet sitesi üzerinden elektronik formlar ve çeşitli iletişim araçları üzerinden, anlaşmalı olduğumuz randevu hizmeti veren çeşitli internet siteleri ve internet sitelerine ait mobil uygulamalar ve çağrı merkezi hatları üzerinden toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Ad-Soyadı
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Cinsiyet, Uyruk, Medeni Hal
 • Doğum Yeri/Tarihi
 • Kimlik Seri No./Geçerlilik Tarihi
 • Anne Adı, Baba Adı
 • Kimlik Cilt No./Sıra No.
 • Pasaport Numarası/ Geçerlilik Süresi/Verildiği Ülke
 • Tansiyon, Boy, Kilo Bilgisi
 • Kronik Hastalık, Alerji Bilgileri
 • Menstrüasyon Bilgisi
 • Muayene, Reçete Verileri
 • Tanı, Teşhis, Tedavi, Tetkik, Laboratuvar, Test Bilgileri
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri
 • Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Veriler
 • Hastane Seçimi Bilgisi

Kimlik Tespiti Ve Doğrulanması İşlemlerinin Yürütülmesi, Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Gerekli Tedavi Ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, İlgili Mevzuat Uyarınca Sağlık Bakanlığı Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Talep Edilen Bilgilerin Paylaşılması, İlaç Teminin Sağlanması, Günlük Operasyonların Planlanması Ve Yönetilmesi, Hastanın Değerlendirilmesi, Ayakta Tedavinin Gerçekleştirilmesi, Gerekli Test Ve Tetkiklerin Yapılması Ve İlgili Süreçlerin Yürütülmesi, Hastaya Dair Yürütülen Teşhis Ve Tedavi Çalışmaları Kapsamında Laboratuvar, Görüntüleme Vb. Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sunulan Sağlık Ve Finansal Hizmetlere İlişkin Verilerinin Mevzuata Uygun Olarak Arşivlenmesi /Saklanması, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Muayene tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çağrı merkezi hattı, çeşitli iletişim araçları, aydınlatma onam formları, muayene formları üzerinden toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: Hasta Çıkış ve Finans/Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Ad-Soyadı
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Kredi Kartı Numarası
 • Fatura Bilgileri
 • Makbuz Bilgileri
 • İmza

Finans ve Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sağlık Finansmanın Planlanması Ve Yönetimi, Anlaşmalı Kurumlar İle İlişkinin Teyit Edilmesi, Sunulan Sağlık Ve Finansal Hizmetlere İlişkin Verilerinin Mevzuata Uygun Olarak Arşivlenmesi /Saklanması, Hizmetlerin Faturalandırılması Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Muayene tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ÖSS formları, ibranameler aracılığıyla toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: İnternet Sitesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • IP
 • Kullanıcı Trafik Bilgisi

İnternet Sitesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Hizmetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Muayene tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımıza ait internet sitesi aracılığıyla toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: Fiziksel Mekan Güvenliği Sağlanması

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Kamera Kayıtları

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Kişisel verileriniz, Muayene tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CCTV kameraları ile toplanmaktadır.

 

Veri İşleme Faaliyeti: Hukuki İşlem Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
 • İhtarname/ İhbarname Kapsamındaki Bilgiler
 • Sözleşme Bilgisi
 • Dava Dosyasındaki Bilgiler

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Muayene tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz vekaletnameler, sözleşmeler, basılı ve elektronik dilekçeler/evraklar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler yalnızca yukarıda sayılan amaçlar ve paylaşım amacınız dahilinde işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler ve iş ortaklarımız, özel sigorta şirketleri, tıbbi teşhis ve tedavi için işbirliği içerisinde olduğumuz yurt içinde bulunan laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, hastaneler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, ikinci hekim görüşünün alınması amacıyla ikinci hekim, yetki verilen kanuni temsilciler, danışmanlık aldığımız avukatlar, denetçiler dahil üçüncü kişiler,  işvereniniz, faturalandırmanın çalışılan kuruma yapıldığı takdirde ilgili kuruma, hastanın bakımının hastane dışında da sürdürülebilmesi niyetiyle refakatçileriniz, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği belge ve amaçlarla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır.  1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz; kimlik, iletişim ve sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin altyapısı yurt dışında bulunan çeşitli programlar aracılığıyla saklanması, saklama ve arşiv faaliyeti amacıyla yararlanılan sistem altyapılarının veya bulut sistemlerinin yurt dışında bulunması, özel sigorta şirketleri vb. ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin ve tarafımıza ait e-posta hizmeti altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması, ikinci bir görüş talep ettiğiniz hekimin yurt dışında bulunması, yurt içinde bulunan bir hekimden ikinci görüş talep edilmesi durumunda altyapısı yurt dışında bulunan telefon uygulamaları aracılığıyla hastaya ait sağlık verisi iletilmesi, internet sitesinde bulunan iletişim formunda belirtilen bilgilerin otomatik yolla altyapısı yurt dışında bulunan e-posta veri merkezlerine iletilmesi çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.

 1. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi isaozbay.com adresinde paylaşılmış olan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas alınmıştır.) doldurmak ile veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Doç. Dr. İsa Özbay daha önce bildirilen ve Doç. Dr. İsa Özbay sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Doç. Dr. İsa Özbay’a ait aşağıda belirtilen Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı, Ertuğrul Gazi Sokak, Metropol İstanbul Sitesi, A Blok, Kat: 45, D: 584, Ataşehir İstanbul adresine veyahut drisaozbayklinik@gmail.com irtibat adresine iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Doç. Dr. İsa Özbay tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Doç. Dr. İsa Özbay, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder.

 

Veri Sorumlusu : Doç. Dr. İsa Özbay

Adres : Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı, Ertuğrul Gazi Sokak, Metropol İstanbul Sitesi, A Blok, Kat: 45, D: 584, Ataşehir İstanbul

Telefon : +90 530 063 26 70